O projektu

Izboljšanje energetske učinkovitosti planinskih objektov

V Sloveniji je postavljenih veliko planinskih koč in ostalih objektov, ki predstavljajo primarne ali podporne objekte za izvajanja prostočasnih dejavnosti. Ti objekti so praviloma slabše opremljeni s trajnostnimi okoljskimi in energetskimi elementi stavb in predstavljajo relativno velik negativni vpliv na okolje. Vzroki so predvsem finančna nezmožnost neprofitnih nevladnih organizacij in pomanjkanje znanja in vedenja o okoljskih in energetskih vplivih stavb in možnostih za izboljšave. Veliko teh objektov leži v zavarovanih območjih ali sicer občutljivem naravnem okolju. Splošno poznavanje problematike obnovljivih virov energije in trajnostno naravnanih okoljskih naložb je v Sloveniji do določene mere vzpostavljeno. Kljub temu je potrebnih še veliko napora za dobro ozaveščenost in posledično tudi boljše stanje na terenu.

Nameni projekta so:
 • zmanjšati negativne obremenitve, ki jih imajo individualni objekti na okolje,
 • izboljšati razumevanje in ozaveščenost o možnostih okoljsko-energetskih izboljšav objektov in njihov pozitivni vpliv na kakovost okolja, v katerem živimo,
 • okrepiti sodelovanje nevladnih organizacij na področju varstva okolja,
 • promovirati možnosti in spodbude, ki jih Eko sklad namenja za okoljsko-energetske naložbe,
 • povečati število okoljsko-energetskih investicij/prenov.
Cilji projekta / glavni sklopi aktivnosti:
 • Nadgraditi brezplačno okoljsko-energetsko Svetovalno pisarno Planinske zveze Slovenije z dolgoročnim delovanjem in v okviru projekta izvesti vsaj 10 svetovanj na področju OVE in URE ter izvesti 10 dodatnih svetovalnih aktivnosti na ostalih področjih zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (varčevanjem z vodo, čiščenje voda, arhitektura-gradbeništvo, ipd.),
 • implementacija energetskega knjigovodstva za beleženje rabe energije po planinskih kočah (aplikacija dosegljiva na spletni podstrani PZS),
 • izvesti vsaj 3 razširjene energetske preglede planinskih koč, ki bi postavili temelj za nadaljnje ukrepe na nacionalni ravni,
 • izvedba treh dogodkov za ozaveščanje in informiranje lastnikov in upraviteljev prostočasnih objektov,
 • izvedba usposabljanja in ozaveščanja mladih na področju energetske in okoljske učinkovitosti planinskih koč in ostalih stavb
  • Izvedba pohodnega eko tabora za mlade ambasadorje eko objektov.
  • Izvedba delavnic na planinskih taborih o energetskih in okoljskih vidikih planinskih koč.
  • Izvedba delavnice o energetskih in okoljskih vidikih planinskih koč na usposabljanju Mladinski voditelj.
  • Aktivnosti v sklopu planinskih krožkov z izdelavo izdelkov o vplivih koč na okolje. Za 5 najboljših izdelkov se bo nagradilo skupine za brezplačni avtobusni prevoz za izlet na eno od slovenskih planinskih koč.
  • Izdelava zgibanke o vplivih planinskih koč na okolje.


Dušan Prašnikar

Energetsko knjigovodstvo

Osnova za smotrno upravljanje energije je uvedba energetskega knjigovodstva. V letu 2018 smo začeli sistematično zbirati podatke o rabi in stroških za energijo in vodo nekaterih planinskih koč. Zbrane podatke analiziramo in rezultati nam pomagajo pri izvajanju ukrepov. Z načrtnim izvajanjem investicijskih in tudi organizacijskih ukrepov ciljamo na zmanjševanje stroškov za ogrevanje, električno energijo in vodo. K uporabi računalniško podprtega energetskega in okoljskega knjigovodstva, ki je za objekte pod okriljem PZS brezplačno, vabita tudi okoljsko-energetska svetovalca, saj je njuno svetovanje tako učinkovitejše, saj lahko s tem orodjem analizirata dinamiko porabe in stroškov za energijo in vodo.


Zgibanka "Kako planinska koča vpliva na okolje"

Članki

9. do 11. julij 2018

Izvedba Pohodnega eko tabora od koče do koče, Karavanke

Pohodni eko tabor od koče do koče je bil namenjen mladim (študentom in dijakom), da spoznajo energetske in okoljske značilnosti objektov na primeru planinskih koč. Želja je, da udeleženci s tem postanejo ambasadorji eko objektov in pridobljeno znanje prenašajo na ostale člane društev, predvsem na mlajše generacije (osnovnošolce). Tabora se je udeležilo 12 mladih iz 7 planinskih društev, od katerih ima 6 društev tudi v lasti planinsko kočo.

Tabor je potekal od ponedeljka, 9. do srede, 11. julija 2018. Pot je potekala od Žirovnice preko osrednjega dela Karavank do Begunj, kjer se je pot končala. Za prevoz smo uporabili javni transport (iz Ljubljane in nazaj vlak in iz Begunj do Jesenic lokalni avtobus) in s tem v praksi uporabili trajnostno obliko mobilnosti.

Na poti smo si ogledali štiri planinske koče: Valvasorjev dom pod Stolom, Prešernovo kočo na Stolu, Dom pri izviru Završnice in Roblekov dom na Begunjščici. V načrtu je bil še ogled Doma na Zelenici, je bilo vreme predeževno.

Najbolj obsežen sklop smo imeli prvi dan v Valvasorjevem domu pod Stolom. V popoldanskem času je bilo izvedena delavnica na temo energetske in okoljske učinkovitosti planinskih koč. Prvi del je strokovni delavec PZS predstavil certifikat Okolju prijazna planinska koča, ki se podeljuje kočam, ki v zadostni meri poskrbijo, da so koče prijazne do okolja. Skupaj smo pregledali in se pogovorili o kriterijih za dosego certifikata. Sledilo je predavanje o energetski učinkovitosti planinskih koč, ki je vključevalo ekonomiko energentov in enostavne energetske ukrepe. Delavnico je vodil energetski svetovalec mreže ENSVET Patricjo Božič. Delavnica je vključevala tudi ogled same koče z razlago energetske situacije v tej koči. Hkrati je Valentin Rezar, predsednik PD Radovljica, ki je lastnik koče, pojasnil tudi ostale okoljske vidike koče. Koča ima namreč pridobljen certifikat Okolju prijazna planinska koča, tako kot tudi še dve koči na poti. Obsežnejši ogled in pogovor o okoljskih in energetskih značilnostih koče smo opravili še na Roblekovem domu na Begunjšici.

Poleg vsebinskega dela pa je bil pomemben del tabora tudi druženje, saj se večina udeležencev pred tem ni poznalo in jih je tabor zbližal in jih še dodatno motiviral za obisk gora. Na poti smo osvojili Stol, najvišji vrh Karavank in nekateri tudi vrh Begunjščice. Prvi dan pa smo skupaj stopili še do Ajdne, arheološke in razgledne točke. Zadnji dan na spustu v dolino nas je sicer delno spremljal dež, a to ni pokvarilo veselja ob prehojeni poti in novih spoznanjih.

Dušan Prašnikar
Vodja projekta


9. avgust 2018

Izvedba delavnice v okviru Seminarja za mentorje planinskih skupin, Planinsko učno središče Bavšica

V projektni prijavnici je bilo prvotno načrtovano predavanje oz. delavnica o energetsko in okoljsko učinkovitih objektih v okviru usposabljanja Mladinski voditelj. Ker je usposabljanje zaradi premalo prijav odpadlo, smo pridobili odobritev, da se nadomestno predavanje izvede v okviru usposabljanja za Mentorje planinskih skupin.

Delavnica je bila sestavljena iz dveh delov. Predavanje o splošnih vsebinah energetske učinkovitosti stavb. S tem so udeleženci pridobili neko splošno vedenje o tej temi. Drugi del delavnice pa je potekal v obliki predlogov, kako lahko mentorji pri delu z otroki tematiko energetske učinkovitosti objektov najlažje in na primeren način predstavijo otrokom.
Seminarja se je udeležilo 12 mentoric planinskih skupin.


19. in 20. oktober 2018

Izvedba predavanj v okviru Seminarja za gospodarje planinskih koč, Šlajmarjev dom v Vratih

Seminar za gospodarje planinskih koč je bil namenjen usposabljanju gospodarjev koč in ostalih v planinskih društvih, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem koč.

Poudarek vsebin je bil na energetsko-okoljskih tematikah, ki so pomembne z vidika vzdrževanja in upravljanja planinskih koč. Vsebina tem je bila:
 • Odpadna voda in odpadki
 • Požarna varnost
 • Varčevanje z energijo v kočah
 • Oskrba koče z električno energijo
 • Pitna voda in higiena
Predavanja so bila izvedena na način, da se je po predstavitvah ali pa tudi že vmes vzpostavil dialog o izmenjavi izkušenj in dodatnih pojasnitvah določenih problematik, ki se na kočah pojavljajo.

Seminarja se je udeležilo 20 udeležencev iz 17 različnih planinskih društev.

Partnerji projekta